energetika i procesna tehnika

Rekonstrukcija dečijeg vrtića „Bambi“ u Loznici

„Bambi“ je ustanova sa dobrom tradicijom, dugom oko 50 godina. Ima dugogodišnju dobru saradnju sa privrednim  subjektima  i institucijama  u svom okruženju. Ustanova je stekla poverenje roditelja i naklonost lokalne samouprave, što je osnov za dalji razvoj i napredovanje. Otvorenost prema porodici i aktivno učešće roditelja i staratelja u radu, jedan je od osnovnih ciljeva ustanove.

Od septembra u Predškolskoj ustanovi „Bambi“ ima mesta za 150 mališana više, jer je rekonstruisan i nadograđen jedan od najstarajih objekata te ustanove u kojoj je na celodnevnom boravku bilo nešto više od 960 mališana.

Tesla sistemi – Vodeći sistem integrator u Srbiji je učestvovao u rekonstrukciji i nadograđivanju vrtića.

U vrtiću su postavljeni priključni i razvodni ormari, napojni vodovodi za ormane lifta, instalacioni provodnici i oprema, urađena je zaštitna gromobranska instalacija i ispitana sama insatalacija ustanove.

Razvodni ormari se koriste za napajanje električnom energijom objekata, raznih priredbi kao što su festivali, sportski događaji i sl. U sebi često objedinjuju priključno-mernu i razvodnu funkciju.

Kablovi, provodnici i kablovska oprema predstavljaju važan segment u funkcionisanju svih tipova električnih sistema.

Pravilan proračun i izbor kablova i provodnika: bakarnih, aluminijumskih, optičkih itd., odgovarajućeg tipa i preseka prema tehničkim propisima iz oblasti elektrotehnike, je preduslov za odgovarajuće, tehnički sigurno i bezbedno funkcionisanje električnih sistema u objektu.

Ustanova u manjem obimu obavlja i druge delatnosti, koje doprinose ponudi programa i usluga i potpunijem korišćenju kapaciteta i sredstava, kao što su: organizacija pohađanja školica stranog jezika, plesa, izrada didaktičkog materijala, organizacija rekreativnog boravka dece na planini i organizacija jednodnevnih izleta.

Comments for this post are closed.